Maximo Anywhere

Zlepšite svoje podnikanie zefektívnením obchodných procesov, zvýšením kvality údajov a zlepšením obchodných rozhodnutí na všetkých úrovniach organizácie

Image

Maximo Anywhere

Improve your business by streamlining business processes, improving data quality and enhanced business decisions at all levels of the organization!

Image

Čo je IBM Maximo Anywhere?

IBM® Maximo® Mobile obsahuje produkt Maximo Anywhere. Anywhere je mobilná platforma novej generácie, ktorá integruje funkcie zo sady riešení Maximo Asset Management, ktoré sú svetovou špičkou. Poskytuje tak vašej mobilnej pracovnej sile produkt od jediného dodávateľa.

Image

Maximo Anywhere
Online a offline aplikácia

What is IBM Maximo Anywhere?

IBM® Maximo® Mobile platform features Maximo Anywhere. Anywhere is a next-generation mobile application platform that integrates capabilities from Maximo's Asset Management world-leading solution set in providing a single vendor product for your mobile work force.

Image
02

Geolokácia

Pokročilé funkcie mapy prostredníctvom priestorovej technológie
04

Dostupná na oboch platformách

Apple Store a Google Play Store
04

5 priemyselných riešení

HSE, ACM / letectvo, jadrová energetika...
01

Kedykoľvek

prístupná kdekoľvek
03

Funkcie špecifické pre dané zariadenie

Hlasový vstup, fotoaparát a čiarové kódy
05

9 aplikácií

Poskytuje aplikácie pre manažment zariadenia, práce a a spravovanie inventára

Maximo Anywhere
Online and offline apps

01

Geolocation

advanced map functions through spatial technology
02

Available at both platforms

Apple and Google Play stores
03

5 industrial solutions

HSE, ACM / Aviation, Nuclear power...
04

Anytime

accessible anywhere
05

Use device-specific functions

voice input, camera, and barcodes.
06

9 apps

provides applications for plant, work and and inventory management

Zoznam aplikácií

Image

Inspection

Podrobný zoznam príloh a miest, ktoré je potrebné skontrolovať.

Image

Work Execution

Zobrazenie a úprava pracovných príkazov a súvisiacich údajov pre každodenné pracovné úlohy.

Image

Order Approval

Kontrola pracovných príkazov, schvaľovanie a prehliadanie vykonanej práce.

Image

Inspection

A detailed list of attachments and locations that need to be reviewed.

Image

Work Execution

View and edit work orders and this related data for daily work tasks.

Image

Order Approval

Check work orders and approve and view work.

Image

Service requests

Poskytnutie platformy pre každého používateľa na zadávanie žiadostí o služby

Image

Plant Manager

Monitorovanie závodu a ukladanie záznamov údajov, ako aj údaje Zadd.

Image

System testing

Zobrazovanie, koordinácia a vykonávanie akcií v testovaných systémoch.

Image

Service requests

Providing a platform for each user to enter service requests.

Image

Plant Manager

Plant monitoring and data record storage as well as Zadd meter readings.

Image

System testing

Displaying, coordinating, and executing actions on tested systems.

Image

Inventory

Vykonávanie fyzických prepočtov skladových položiek.

Image

Issue/
return

Monitorovanie, kontrola, vydávanie a vrátenie inventárnych položiek a nástrojov.

Image

Stock transfers

Poskytuje službu údržby a monitorovania inventára.

Image

Inventory

Carrying out physical counts on inventory items.

Image

Issue/return

Monitoring, control, Issue and return of inventory items and Tools.

Image

Stock transfers

Provides a service for inventory maintenance and monitoring.

Aplikácie dostupné tu

Image
App Store
Image
Google Play
Image
App Store
Image
Google Play

Priemyselné využitia pre Maximo Anywhere
Mobile 

Image

Reportér udalostí

Zachytávajte incidenty, hrozby alebo bezpečnostné pozorovania pomocou mobilných zariadení

Image

ACM / Letecká pracovná technika

Poskytuje technikom údržby a podpornému personálu prístup k údajom o zákazkách, ktoré potrebujú na mieste.

Image

Okruhy jadrových
operátorov

Usmerňuje používateľov v rámci požadovaného času a postupnosti merania, ktoré sa používa na monitorovanie výkonu a stavu zariadení vyžadovaných v jadrových elektrárňach.

Image

Technik pre kalibračné práce

Umožnenie jedinečných vlastností a funkcií na riadenie kalibračných prác

Image

Letecký
denník

Letová posádka a mechanici môžu zaznamenávať informácie o letových údajoch a súvisiace záznamy vytvárajú letový denník.

Čo je nové v Maximo Anywhere 7.6.4?

Zoznam zmien:

Zlepšené používanie funkcií Maximo

Odstránenie prvkov middleware

Optimalizovaná štruktúra

Zjednodušenie konfigurácie

Maximo Anywhere: Riešenie od jediného dodávateľa

 • Kľúčová súčasť riešenia IBM pre spravovanie prostriedkov
 • Využívajte funkcie dostupné v Maxime
 • Zjednodušuje podporu platformy, požiadavky na hardvér, správu a údržbu
 • Jednotná licenčná zmluva/zmluva o podpore                                                                                          
 • K dispozícii v prostredí SaaS a lokálne
Image

Maximo Anywhere
zjednodušuje pracovné procesy

+ Nepotrebnosť (objednávkového) papiera

+ Zníženie počtu pracovných krokov

+ Zníženie počtu chýb

+ Presnosť údajov a procesov


Zákazníci Maximo Anywhere

0
Celosvetovo
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Maximo Anywhere: Vzdelávanie

Maximo Anywhere: Education

IBM - Konfigurujte a prispôsobujte si IBM Maximo Anywhere 7.6.3

Bezplatný 3-dňový technický kurz pre samoukov

Cieľová skupina: obchodní partneri, vývojári

Získanie odznaku: po úspešnom absolvovaní kurzu

Držiteľ odznaku preukázal, že získal vysokú úroveň znalostí a zručností v oblasti konfigurácie a prispôsobenia systému Maximo Anywhere. Dokáže vystupovať ako člen tímu na projekte Maximo Anywhere a diskutovať so zákazníkom o možnostiach a funkciách Maximo Anywhere. Môže tiež vykonávať body konfigurácie a prispôsobenia podľa osobitných požiadaviek zákazníka.

Získavanie odznaku

Odznak sa vydáva po úspešnom splnení nasledujúcich požiadaviek:

 • Dokončenie všetkých cvičení v rámci kurzu
 • Ukončenie kurzu s hodnotením aspoň 80%

Odznak sa vydáva automaticky po ukončení kurzu.

Čo pre vás znamená obdržanie odznaku?

Držiteľ odznaku môže:

 • Konfigurovať a prispôsobovať systém Maximo Anywhere
 • Pracovať ako člen tímu na projektoch Maximo Anywhere
 • Diskutovať o možnostiach a funkčnosti systému Maximo Anywhere so zákazníkom
 • Vykonávať body konfigurácie a prispôsobenia podľa osobitných požiadaviek zákazníkov

Prečítajte si dokumentáciu

Videá

Image

Softacus AG

Löwenstrasse 20
8001 Zürich
Switzerland
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +41 43 5087081
Fax: +41 43 344 6075 

VAT: CHE-108.817.809 MWST
D-U-N-S® Number 486800618

Image

Softacus GmbH

Westendstrasse 28
60325 Frankfurt am Main
Germany
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +49 69 34876544
Fax: +49 69 5830 35709

VAT: DE301903892
D-U-N-S® Number 313482703

Image

Softacus s.r.o.

Křídlovická 351/47A
603 00 Brno
Czech Republic
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +420 530333482
Fax: +41 43 344 6075

VAT: CZ07286333
D-U-N-S® Number 496165108

Image

Softacus s.r.o.

Tatranské nám. 3
058 01 Poprad
Slovakia
E-Mail: info@softacus.com
Tel: +421 911 083 612
Fax: +41 43 344 6075

VAT: SK53507070
D-U-N-S® Number  2121388148