Maximo Work Centers

Plňte každodenné úlohy bez potreby otvárania viacerých aplikácií na akomkoľvek zariadení vrátane stolových počítačov, notebookov, tabletov alebo smartfónov.

Image

Modernizujte používateľské prostredie systému Maximo pomocou Work Centers

Image
Jednoduchosť

Upravené prvky na uľahčenie interakcie so systémom Maximo

Image
Založené na úlohách

Work Center (pracovné stredisko) je navrhnuté pre konkrétne osoby a zohľadňuje ich ciele, potreby a záujmy.

Image
Responzívnosť

Komplexná užívateľská prístupnosť v rôznych typoch zariadení  

Image
Intuitívnosť

Uplatňovanie Work Centers (pracovných stredísk) bez potreby absolvovania špeciálneho školenia

Maximo Work Centers

Zmodernizované aplikácie na báze úloh

 • Prepracovanie systému Maximo
 • Dizajn riadený samotným používateľom
 • Zjednodušené vykonávanie úkonov a ich zobrazovanie na uľahčenie používania
 • Online režim a responzívny Mobil-Display
 • 12 Work Centers (pracovných stredísk) so zameraním na spravovanie prostriedkov, práce a inventára.
 • Zahrnuté v licencii Maximo
 • Úvod do systému Maximo 6.0.5

Často kladené otázky

Čo presne je Maximo Work Center?

Work Center (Pracovné stredisko) je prepracované, zjednodušené a vizuálne príťažlivé rozhranie systému Maximo, ktoré čerpá informácie z existujúcej štruktúry aplikácie Maximo. V súčasnosti je k dispozícii 12 rôznych Work Centers (pracovných stredísk), ktoré sú k dispozícii bezplatne pre všetkých používateľov verzie 7.6 a vyšších. Každé z Work Centers je prispôsobené tak, aby obsahovalo len relevantné informácie na základe používateľských funkcií, ako sú napríklad pracovník zodpovedajúci za servisné žiadosti, technik, supervízor, inšpektor a obchodný analytik. 

 

Musím si vybrať medzi klasickým systémom Maximo a Maximo Work Centers?

Nie. Môžete používať obidva zameniteľne. Objektová štruktúra poskytuje prístup k údajom v Maxime prostredníctvom protokolu HTTP (Rest API).

Musím za používanie Work Centers platiť navyše?

Nie. Tieto pracovné centrá sú súčasťou základu Maximo a nevyžadujú žiadne ďalšie licencie ani poplatky.

What exactly is a Maximo Work Center?

A Work Center is a redesigned, simplified, visually appealing Maximo interface that pulls information from the existing Maximo application structure. There are currently 12 different Work Centers available, available for free to all users of 7.6 and above.   Each of the work centers is tailored so that only relevant information based on user roles, such as service request, technician, supervisor, inspector, and business analyst. 

Do I have to choose between the classic Maximo and Maximo Work Centers?

No. You can use both interchangeably. An object structure allows access to data in Maximo over HTTP (Rest API).

Do I have to pay extra for the use of Work Centers?

No. These work centers are part of Maximo's core and do not require additional licenses or fees.

Sú registrácie stále sledované prostedníctvom Work Centers v systéme Maximo Classic?

Áno. Pracovné strediská sú súčasťou systému Maximo, ale majú zjednodušené, vizuálne príťažlivé používateľské rozhranie pre jednotlivé pracovné funkcie. Funkcionalita je rovnaká.

Ako sú chránené údaje?

Každý atribút, pri ktorom nechcete, aby bol viditeľný pre určité skupiny používateľov, môžete obmedziť. Údaje môžu byť chránené prostredníctvom mechanizmu systému zabezpečenia objektovej štruktúry, ktorý je k dispozícii v systéme Maximo. Používateľov môžete pridať do konkrétnej skupiny zabezpečenia a potom obmedziť prístup k údajom pre túto skupinu zabezpečenia. Môžete dokonca presadiť dodatočné zabezpečenie zavedením ďalších obmedzení údajov. 

Are registrations still tracked by the Work Centers in Maximo classic?

Yes. The Work Centers are Maximo, but with a simplified, visually appealing, role-specific user interface. The functionality is the same.

How is the data protected?

Any attribute that you do not want to be visible to specific groups of users can be restricted. The data can be protected by an object structure security system mechanism available in Maximo. You can add users to a specific security group, and then   restrict data access to this security group. You can even enforce additional security by implementing additional data restrictions. 

Maximo Work Centers & SaaS

Administrácia
IBM Maximo EAM SaaS Pridajte užívateľov na konfiguráciu servisných požiadaviek

Vykonávajte administratívne úlohy. Správcovia môžu definovať znalosti a priradiť ich jednotlivým používateľom a potom týchto používateľov priradiť k vytvoreným skupinám ľudí. Správcovia môžu prispôsobiť možnosti pre používateľov v nástroji Service Requests (Servisné žiadosti) vytvorením kategórií a pridaním problémov ako možností pre jednotlivé kategórie.  

Administration
IBM Maximo EAM SaaS Add Users to Configure Service Requests

Perform administrative tasks. Administrators can define knowledge and assign it to individual buyers, and then assign those users to groups of people they create. Administrators can customize the choices for users in the Service Requests tool by creating categories and adding issues as options for each category.  

Analýza obchodnej činnosti

Analyzujte informácie, monitorujte a identifikujte trendy. Obchodní analytici môžu využívať údaje poskytované vo Work Center na zlepšenie prevádzky a výkonnosti používateľov.    

Bussiness analysis

Analyze information and monitor and  identify trends. Business analysts can use the data provided in the Work Center to improve operations and user performance.    

Spravovanie prostriedkov

Správa firemných prostriedkov a pracovísk.

Managing assets

Manage corporate assets and locations.

Vykonávanie kontrol

Vykonávajte kontroly a majte ich pod dohľadom.

Carrying out inspections

Carry out and inspect inspections.

Správa kontrolných formulárov

Vytvárajte kontrolné formuláre pridaním otázok a zadefinovaním odpovedí.

Manage inspection forms

Inspection form by adding questions and defining answers first.

Spravovanie inventára

Spravujte katalóg položiek, rezervácie zásob a zásoby v skladoch.

Manage inventory

Manage item catalog, inventory reservations, and inventory in warehouses.

Servisné žiadosti

Vytvárajte servisné žiadosti zo stolového počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Môžete tiež zobraziť stav existujúcich servisných žiadostí, ktoré ste vytvorili alebo ktorých sa to týka.  

Service Requests

Create service requests from a desktop computer, notebook computer, or mobile device. You can also view the status of existing service requests that you have created  or are affected.  

Vykonávanie práce

Spravujte svoje vlastné objednávky. Technici údržby môžu využívať pracovisko Work Center Work Execution na počítači alebo mobilnom zariadení.

Work execution

Manage your own orders. Maintenance technicians can use the Work Center Work Execution on a desktop or mobile device.

Kontrola práce

Spravujte svoje vlastné objednávky. Technici údržby môžu využívať pracovisko Work Center Work Execution na počítači alebo mobilnom zariadení.

Labor Inspection

Manage your own orders. Maintenance technicians can use the Work Center Work Execution on a desktop or mobile device.

Konfigurácia Work Centers

Firemní administrátori môžu nastavovať časti Work Centers (pracovných stredísk) (Labor Inspectorate) Inšpektorát práce a Work Execution (Vykonávanie práce).

Configuration of The Work Centers

Business administrators can configure parts of the Work Centers Labor Inspectorate and Work Execution.

Servisné žiadosti a Work Center

Servisné žiadosti

 • Rozdelenie kategórií alebo

Popis témy

 • Pridajte fotografie alebo videá
 • Špecifické pre jednotlivé kategórie
 • Otázky o lokalitách / Vyhľadávanie systémov pomocou drilldown alebo čiarového kódu / skenovania QR kódu
 • Sledujte pokrok servisnej požiadavky
 • Pridajte komentáre
Image

Administrácia

 • Konfigurácia servisných požiadaviek
 • Integrácia - Šablóna pre správy
 • Integrácia - kľúč API
 • Používatelia, skupiny používateľov, kvalifikácie
 • Pridávanie používateľov do kvalifikačných kategórií
 • Pridávanie používateľov do skupín zabezpečenia
Image

Work Center - Inšpekcia práce (vedúci)

 • Posúďte servisné žiadosti
 • Vytvorte nové zadanie
 • Kontrolujte podrobnosti týkajúce sa pracovných príkazov
 • Plánujte prácu, prideľujte prácu
 • Pridávajte komentáre/prílohy
 • Majte možnosť nahlasovať pracovné príkazy
 • Viacero prevádzok a lokalít
 • Prémiové platby - kódy
Image

Work Center - Vykonávanie práce

 • Kontrola detailov práce, plánov, pripomienok a príloh
 • Začnite s kontrolou
 • Aktuálne podávanie hlásení o práci a chybách
 • Zaznamenávajte reálne hodiny, keď začínate a končíte úlohy.
 • Nahlasovanie odstávok a údajov z meradiel.
 • Vytvorenie nadväzujúcej alebo novej úlohy
 • Viacero prevádzok a lokalít
 • Prémiové platby - kódy

Work Center - Kontrolný formulár

 • Vytvárajte kontrolné formuláre
 • Kontrolovanie revízii
 • Skupinové otázky
 • Pridajte podmienky vychádzajúce z odpovedí   
 • Režim zobrazenia náhľadu
 • Povolený zvuk
 • Vytvorenie priradenia pre položky relevantné pre danú operáciu.
 • Odkazy v iných aplikáciách Maximo

Work Center - Kontrolný formulár

 • Odpovedajte jedným klikom
 • Číselné, textové alebo dátumové vstupy
 • Zaznamenávajte údaje z meradiel
 • Nahrávajte fotografie alebo videá
 • Kontroly možno spustiť na základe pridelenej úlohy
 • Vykonajte neplánovanú kontrolu
 • Zoskupte viacero kontrol do jednej

Work Center Business analýzy

Vo Work Center (pracovnom stredisku) podnikovej analýzy sa v hornej časti zobrazuje rad kľúčových ukazovateľov výkonnosti a potom sú tu tri oblasti, v ktorých sa zobrazujú záznamy, ukazovatele riadenia práce a ukazovatele spravovania údajov.

KPI sa zameriavajú na kvalitu údajov alebo dôležité ukazovatele pracovných príkazov.

Môžete zobraziť riadkový graf histórie KPI, zmeniť typ diagramu alebo ho exportovať ako obrázok.

Work Center - Skladovanie

 • Vytvárajte nové položky
 • Pridávajte položky do skladov
 • Kontrola a spracovanie rezervácií
 • Výdavky, výnosy a prevody
 • Bilancie na úrovni nákladov

Zobrazenie

 • Nastavte pravidlá pre zmenu poradia
 • Vykonávanie fyzických prepočtov (inventúry)
 • Vyvažovanie zostatkov
 • Skenovanie čiarových kódov
Čo je nové vo verzii 7.6.1.1?
Žiadatelia o služby

 

 • Vyhľadávanie v kategóriách
 • Ovplyvnený používateľ
 • Vylepšené skenovanie čiarových a QR kódov
 • Konfiguračná obrazovka servisných požiadaviek pre klasifikácie a šablóny pracovných tiketov.
 • Zobrazenie triedenia servisných požiadaviek: Batch Actions ( Hromadné úkony)
 • Výkon
Adminitstrácia
 • Konfigurácia servisných žiadostí
 • Integrácia - Šablóna pre správy
 • Integrácia - Kľúč API
Dohľad nad prácou
 • Konfigurácia (režim úprav len v angličtine)
 • Pokročilé vytváranie pracovných príkazov
 • Viac možností plánovania vrátane kontrol a nástrojov
 • Spravovanie úloh
 • Zobrazenie mapy úloh
 • Skenovanie QR kódu a čiarového kódu
 • Zlepšenie použiteľnosti
Vykonávanie práce
 • Konfigurácia (režim úprav len v angličtine)
 • Rýchle podávanie hlásení
 • Prideľovanie úloh
 • Skenovanie QR kódu a čiarového kódu
 • Zobrazenie mapy úloh
 • Hodnoty delta meracieho prístroja
 • Zlepšenie použiteľnosti

Work Execution

 • Configuration (Edit Mode only in English)
 • Fast reporting
 • Task assignments
 • QR code and barcode scanning
 • Map view of the assignments
 • Delta Meter Readings
 • Improvements in usability
Inšpektor
 • Podmienené otázky
 • Farebne označené odpovede

Inspector

 • Conditional questions
 • Color-coded answers
Vedúci inšpekcie
 • Vytvorenie kaskádových otázok a odpovedí (možný výber závisí na odpovediach v predošlých otázkach)
 • Farebne označená odpoveď

Inspection Supervisor

 • Create Cascaded Questions and Answers
 • Color-coded single response

5 dôvodov, prečo začať používať Work Centers čo najskôr!

Image

  Nové UX je budúcnosťou interakcie používateľov so systémom Maximo Asset Management. Buďte v popredí inovácie už teraz.

Image

Dosiahnite lepšie obchodné výsledky vďaka elegantnej a modernej vizualizácii údajov, ktorá používateľom pomôže zachytiť najdôležitejšie informácie systému Maximo.

Image

Zvýšte spokojnosť používateľov pomocou jednoduchých nástrojov, ktoré šetria čas

Image

Vďaka intuitívnym nástrojom trávia používatelia menej času s Maximo a viac času skutočnou prácou, čo znamená zníženie MTTR.

Image

Znížte náklady na školenia poskytnutím jednotného používateľského rozhrania pre všetky zariadenia.

Dokumentácia

Image

Softacus AG

Löwenstrasse 20
8001 Zürich
Switzerland
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +41 43 5087081
Fax: +41 43 344 6075 

VAT: CHE-108.817.809 MWST
D-U-N-S® Number 486800618

Image

Softacus GmbH

Westendstrasse 28
60325 Frankfurt am Main
Germany
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +49 69 34876544
Fax: +49 69 5830 35709

VAT: DE301903892
D-U-N-S® Number 313482703

Image

Softacus s.r.o.

Křídlovická 351/47A
603 00 Brno
Czech Republic
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +420 530333482
Fax: +41 43 344 6075

VAT: CZ07286333
D-U-N-S® Number 496165108

Image

Softacus s.r.o.

Tatranské nám. 3
058 01 Poprad
Slovakia
E-Mail: info@softacus.com
Tel: +421 911 083 612
Fax: +41 43 344 6075

VAT: SK53507070
D-U-N-S® Number  2121388148